Konferencje 2023

 

Konferencje 2023

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Pojednanie polsko-ukraińskie”

80 lat od śmierci Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI (1907-1943)

Instytut Mazenodianium, we współpracy z Prowincją Polską Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Postulacją Procesu Beatyfikacyjnego Sł. B. o. Ludwika Wrodarczyka OMI, przygotowuje konferencję naukową nt. „Pojednanie polsko-ukraińskie: doświadczenia i perspektywy”. Okazją jest 80-ta rocznica śmierci Sł. B. o. Ludwika Wrodarczyka OMI (1907-1943), Sprawiedliwego wśród narodów świata. Konferencja odbędzie się 5 października 2023 r. Miejscem będzie Oblackie Centrum Młodzieżowe – Oblacka Przystań w Kokotku koło Lublińca, dysponujące nowoczesną bazą konferencyjno-hotelową.

IDEA

Konferencja w zamierzeniu ma mieć formę hybrydową, aby umożliwić jak najszerszy udział osobom w ogarniętej wojną Ukrainy. Obrady będą koncentrować się na zagadnieniach dot. historii, religii, polityki oraz kultury i nauki w kontekście poszukiwania dróg pojednania, nawiązując do przykładu trudnego i skomplikowanego procesu porozumienia polsko-niemieckiego. Końcowym elementem konferencji będzie panel „Pamięć i tożsamość”. Jego nazwa została zaczerpnięta z tytułu ostatniej książki-wywiadu św. Jana Pawła II, której tematem jest człowiek – świadek wydarzeń XX wieku, poszukujący tożsamości i znaczenia słów „Ojczyzna”, „Naród”, „Europa”. Cel – poszukiwanie rozwiązania palących problemów w stosunkach polsko-ukraińskich przy zachowaniu pamięci własnej tożsamości narodowej.

 

MIEJSCE:

Kokotek k. Lublińca, Oblackie Centrum Młodzieżowe

Oblacka Przystań

Posmyk 5

42-700 Lubliniec[

PATRONAT HONOROWY

 

Czas:

5 października 2023 r.

Komitet Naukowy:

Olena Budnyk, PNU Ivano-Frankivsk

dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW

prof. Marek Inglot, SI, PUG Rzym

prof. dr hab. Jan Przybyłowski, UKSW

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW

dr hab. Paweł Zając, prof. UAM]

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW

dr Marek A. Rostkowski, Instytut Mazenodianum

Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP

 

PRELEGENCI

o dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin

• tytuł wystąpienia
„Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a). Martyrologia Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu i ukraińscy „sprawiedliwi”.
• biogram
Leon Popek (1958) – historyk, dr, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie; prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie. Autor i współautor ok. 30 książek i ponad 280 artykułów, m.in.: (z Marią Dębowską) Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939–1945 (2010); Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo (2011, „Książka Historyczna Roku”).
• ABSTRACT
Diecezja łucka w przededniu II wojny światowej liczyła 166 parafii i ok. 370 000 wiernych, 160 kościołów, 165 kaplic, 260 księży obrządku rzymskokatolickiego Okupacja sowiecka i późniejsza niemiecka przyniosły Kościołowi pierwsze straty w ludziach i dobrach materialnych. Z rąk UPA zginęło około 60 tys. ludności polskiej – w tym 18 księży. Księży mordowano w sposób niezwykle okrutny. Na skutek działań UPA około 70% parafii, szczególnie wiejskich, przestało istnieć. Kościoły i kaplice uległy zniszczeniu lub dewastacji. Ludność katolicką i ocalałych nielicznych kapłanów poddano po wojnie przymusowemu wysiedleniu do Polski w nowych granicach. Ze 166 parafii istniejących w 1939 r. nieprzerwanie czynna była do 1989 roku tylko jedna – w Krzemieńcu. W „Kresowej księdze sprawiedliwych” R. Niedzielko (Warszawa 2007) zebrał informacje o 1341 Ukraińcach udzielających pomocy Polakom, z których co trzeci został zamordowany przez OUN-UPA. Akty pomocy miały miejsce w ponad 500 miejscowościach, gdzie dzięki odwadze i determinacji szlachetnych „sprawiedliwych” Ukraińców uratowało się ponad 2500 osób. Oczywiście temat ten wymaga dalszych badań.
• słowa kluczowe
Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu; Martyrologium; Sprawiedliwi Ukraińcy

o prof. Oleksandr Zaitsev, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów

• tytuł wystąpienia:
Czy nacjonalizm był i jest problemem w pojednaniu narodów Polski i Ukrainy?
• biogram
Oleksandr Zajcew, profesor na Wydziale Historycznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jego badania dotyczą głównie historii politycznej międzywojennej Ukrainy Zachodniej oraz historii intelektualnej ukraińskiego nacjonalizmu integralnego. Jest autorem książek Ukrainian Integral Nationalism of the 1920s and 1930s: Essays in Intellectual History (2013) i Nationalist in the Fascist Epoch: Dmytro Dontsov’s Lviv Period, 1922-1939. Towards an Intellectual Biography (2019), współautorem Nationalism and Religion: the Greek-Catholic Church and Ukrainian Nationalist Movement in Galicia, 1920s – 1930s (2011) oraz współredaktorem Ukrainian Radical Right in Past and Present: Studies in Ideology, Memory and Politics (specjalne wydanie czasopisma Communist and Post-Communist Studies, 2015). W 2014 roku otrzymał doroczną nagrodę za najlepszą monografię ukraińskich studiów od Kanadyjskiego Instytutu Studiów Ukraińskich Uniwersytetu Alberta. Najnowsza książka to Ukraińcy w Sejmie i Senacie RP 1922-1939 (2022).

• ABSTRACT
Konflikt między nacjonalizmami polskim i ukraińskim rozwijał się od końca XIX w. Głównym powodem było to, że polskie i ukraińskie projekty narodowe częściowo się pokrywały, roszcząc sobie prawo do tych samych terytoriów, a niekiedy do tej samej ludności. Konflikt stał się szczególnie ostry w latach 1918-1944 i został częściowo rozwiązany przez stłumienie obu nacjonalizmów. Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy, którą Polska uznała jako jedna z pierwszych, nie ma poważnych podstaw do konfliktu, ponieważ oba państwa nie mają wobec siebie roszczeń terytorialnych. W oczach ukraińskich nacjonalistów i wszystkich ukraińskich patriotów głównym wrogiem jest Rosja, podczas gdy większość Ukraińców postrzega Polskę jako sojusznika. Główną przeszkodą w stosunkach polsko-ukraińskich pozostaje konflikt pamięci historycznej obu narodów, który jest instrumentalizowany we własnych interesach przez radykalnych nacjonalistów po obu stronach. Autor przedstawi swoje przemyślenia na temat sposobów przezwyciężenia tego konfliktu.
• słowa kluczowe
Nacjonalizm polski; nacjonalizm ukraiński; stosunki polsko-ukraińskie; konflikt pamięci historycznych.

o ks. dr Robert Daniluk SI, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym

• tytuł wystąpienia
Misja Wschodnia jezuitów w świetle wybranych źródeł Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego
• biogram
Robert Danieluk, (1969), jezuita od 1988 r., doktor historii (École Pratique des Hautes Études, Paryż 2004); od 2004 r. archiwista w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego; od 1993 r. współpracownik Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie; autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z historii zakonu jezuitów.
• ABSTRACT
Celem referatu jest prezentacja wybranych dokumentów Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego, które dotyczą zaangażowania jezuitów w tzw. Misję Wschodnią zorganizowaną w okresie międzywojennym na ówczesnych Kresach II Rzeczpospolitej. Inicjatywa była próbą ożywienia Unii Brzeskiej, która na wielu terenach nie przetrwała długiego okresu panowania rosyjskiego promującego prawosławie. Będąca częścią tzw. „neounii” jezuicka misja oznaczała konkretnie przyjęcie obrządku wschodniego przez niektórych członków zakonu, pracę duszpasterską wśród okolicznej ludności oraz przygotowanie duszpasterzy do tego typu działalności w przyszłości. W kontekście wielowiekowego zaangażowania Towarzystwa Jezusowego na szeroko pojętym Wschodzie. Misja była też ukoronowaniem uprzednich starań o ustanowienie wschodniej gałęzi zakonu. Część druga referatu zawiera ogólną prezentację serii archiwalnej Missio Orientalis, omówienie zawartej w niej dokumentacji i jej użyteczności w kwerendzie na różne tematy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pojednania między narodami i Kościołami.
• słowa kluczowe
Jezuici; Misja Wschodnia; neounia; ekumenizm; Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego (ARSI).

o prof. dr hab. Grzegorz Motyka, Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• tytuł wystąpienia:
Dialog polskich i ukraińskich historyków po 1989 roku
• biogram
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka, historyk, politolog, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się problematyką stosunków polsko-ukraińskich po 1939 roku oraz kwestią antykomunistycznego oporu w Europie Środkowej po 1944 r. Napisał między innymi: Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”; Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 (Kraków 2011). Mieszka w Warszawie.
• ABSTRACT
W obliczu rosyjskiej agresji Polska zajęła zdecydowane stanowisko wspierania niepodległości naszych sąsiadów. W sprawie tej panuje konsensus polityczny i społeczny. Miał w tym udział dialog na temat przeszłości prowadzony po 1989 roku przez naukowców i publicystów. Istotna role w nim odegrał cykl konferencji „Polska-Ukraina: trudne pytania” organizowane m.in. przez środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Na polu społecznym istotną rolę odegrały również wspólne inicjatywy episkopatu rzymskokatolickiego i grekokatolickiego, zwłaszcza zaś wspólne stanowisko przyjęte w 2013 roku. Dialog ten nie doprowadził do wypracowania jednego, wspólnego stanowiska w sprawie zbrodni popełnionych przez UPA, niemniej jednak, odegrał ważną rolę społeczną – oswoił bowiem polską i ukraińską opinię publiczną z odmiennym postrzeganiem przeszłości.
• słowa kluczowe
Dialog; historia; zbrodnia wołyńska; UPA.

o ks. dr Stefan Batruch, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

• tytuł wystąpienia
Kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej z udziałem hierarchów z Polski i Ukrainy, ważnym krokiem na drodze do pojednania
• biogram
Ks. mitrat dr Stefan Batruch, doktor teologii duchowości; prezbiter Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce; proboszcz w Lublinie; prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza; członek: Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego. Współpracuje z: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem św. Pawła w Ottawie, Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie. Działalność pastoralna, społeczno-kulturalna i dydaktyczno-naukowa w wymiarze transgranicznym. Inicjator spotkań „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”. Konsultor w Radzie ds. Ekumenizmu przy Konferencji Episkopatu Polski.
• ABSTRACT
Referat dotyczy wspólnych kościelnych, polsko-ukraińskich, obchodów 80-tej. rocznicy zbrodni wołyńskiej, w dniach 7-9 lipca 2023 roku. Obchody rozpoczęła 7.07 w archikatedrze warszawskiej Liturgia Słowa i podpisanie wspólnego oświadczenia przez abpa S. Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i abpa większego Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Następnie hierarchowie udali się z pielgrzymką przebaczenia i pojednania na Wołyń. 8.07 w Parośli – miejscu męczeństwa Polaków, abp S. Gądecki odprawił Mszę św. polową. 9.07 w rzymskokatolickiej katedrze w Łucku abp Ś. Szewczuk, abp S. Gądecki, bp W. Skomarowski, przewodniczący łacińskiej Konferencji Episkopatu Ukrainy oraz zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy Epifaniusz, pod przewodnictwem abpa V. Kulbokasa, nuncjusza apostolskiego w Ukrainie, odprawili wspólnie nabożeństwo żałobne za pomordowanych. Uczestniczyli w nim również prezydenci obu krajów. Kościelne obchody 80-tej rocznicy rzezi wołyńskiej z udziałem hierarchów z Polski i Ukrainy, były ważnym krokiem na drodze do pojednania.
• słowa kluczowe
Rzeź wołyńska; pojednanie; dialog; modlitwa.

o prof. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

• tytuł wystąpienia
Udział Jana Pawła II i Episkopatu Polski w przygotowaniu i w obchodach jubileuszu 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w 1988 r. jako praktyczny wyraz pojednania między Polakami i Ukraińcami.
• biogram
Dr hab. Paweł Skibiński, profesor UW (1973); doktorat na Wydziale Historycznym UW (2001); habilitacja (2014); profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2021-). W latach 2010-2015 dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od 2015 r. ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II. Od 2020 r. zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Dziedzictwa Polskiej Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Od 2015 r. kierownik zespołu redakcyjnego edycji zapisków codziennych prymasa Stefana Wyszyńskiego Pro memoria. Autor m.in. Odnowa tej ziemi. I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – czerwiec 1979 (2020); Kościół a totalitaryzmy (2022).
• ABSTRACT
Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu wsparł dążenia ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego do wolności religijnej i podjął współpracę z kard. Josifem Slipijem, a potem z jego następcą, kard. Miroslavem Lubacziwskim. Współpraca ta koncentrowała się wobec wspólnie wypracowanego projektu przygotowania obchodów Millenium Chrztu Rusi Kijowskiej, przypadającego w 1988 r. Projekt ten został ogłoszony na początku 1979 r. Już podczas I pielgrzymki Ojca św. do Polski, latem tego roku, papież zobowiązał episkopat Polski do aktywnego wsparcia dążeń greckokatolickich. Polacy na czele z kard. Józefem Glempem lojalnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu, mimo różnic dzielących ich z biskupami greckokatolickimi. Symbolicznym ukoronowaniem tej istotnej współpracy były obchody 1000-lecia Chrztu Rusi dla grekokatolików z Polski i Ukrainy na Jasnej Górze we wrześniu 1988 r. oraz wspólna Msza w obrządku bizantyjskim odprawiona przez kard. Glempa i Lubcziwskiego. Był to ważny, a dziś nieco zapomniany krok, na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego.
• słowa kluczowe
Jan Paweł II; kard. Józef Glemp, kard. Mirosław Lubacziwski; Tysiąclecie Chrztu Rusi; Kościół greckokatolicki w Polsce
o ks. bp Witalij Skomarovski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, Łuck

o dr Wasyl Fersztej, dyrektor Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, Lwów
(ON LINE)

• tytuł wystąpienia
Współpraca między Lwowską Narodową Naukową Biblioteką im. W. Stefanyka a Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu: z myślą o przyszłości
• biogram
Dr Wasyl Fersztej (ВасильФерштей) (1957), doktor pedagogiki (1997); młodszy pracownik naukowy w Zakładzie Etnologii Instytutu Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (1997-1999); zastępca dyrektora generalnego ds. ogólnych Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka (2005-2009); zastępca dyrektora generalnego ds. naukowych, technicznych i organizacyjnych (2009-2018); dyrektor generalny (2018-).

• ABSTRACT
We Lwowie do 1939 r. działało wiele ukraińskich towarzystw narodowych, w tym Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki, a także inne potężne towarzystwa z bibliotekami, muzeami itp., w tym Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W latach 90-tych, kiedy rozpadł się ZSRR, Ukraińcy i Polacy zaczęli dyskutować o zwrocie zbiorów Ossolineum. W XXI w. postanowiliśmy pracować nad zachowaniem zbiorów historycznych i kulturowych i zapewnieniem dostępu do tego historycznego spadku dla naukowców. Na wniosek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich postanowiliśmy zrekonstruować zbiory Ossolineum poprzez digitalizację historycznej kolekcji ossolińskiej ze zbiorów lwowskich. Przez ponad 10 lat udało nam się zdigitalizować prawie 5 mln skanów. Ważnym aspektem współpracy są Spotkania Ossolińskie we Lwowie. Zbiera się ukraińska i polska elita naukowa, by dyskutować o najtrudniejszych kwestiach historii i naszych relacji. Odbyło się już 100 Spotkań. Udało nam się stworzyć atmosferę sprzyjającą swobodnej rozmowy na temat różnych aspektów relacji między Polakami i Ukraińcami. Planujemy stworzenie muzeum w głównym gmachu dawnego Ossolineum. Muzeum będzie poświęcone lwowskim instytucjom kultury zlikwidowanym przez władze bolszewickie, w tym losom Ossolineum.
• słowa kluczowe
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka; Zakład Narodowy im. Ossolińskich; współpraca ukraińsko-polska.

o dr Adolf Juzwenko, były Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
ON LINE

• tytuł wystąpienia
Czy ucieczka od historii sprzyja porozumieniu? Współpraca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka
• biogram
Adolf Juzwenko (1939) ur. na Podolu; doktor historii (1969); pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historycznego, zajmował się polsko-rosyjskimi w XIX i XX w. (1961-1990); działacz opozycji demokratycznej, w 1981 r. przewodniczący delegacji wrocławskiej na zjazd „Solidarności” w Gdańsku; w 1982 r. aresztowany i sądzony. Dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN (1990-2022). Dzięki jego zabiegom 5 stycznia 1995 r. Sejm przyjął uchwałę nadającą Ossolineum status fundacji prawa publicznego. Zreformował strukturę Zakładu i poszerzył zakres jego działalności rekonstruując pierwotny, historyczny charakter instytucji: odtworzył Muzeum Książąt Lubomirskich i przywrócił Wydawnictwo Ossolineum. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (Londyn 1989), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), tytułem Honorowy Obywatel Wrocławia (2016), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (2022).
• ABSTRACT
Rozumienie pozostawionego we Lwowie ossolińskiego dziedzictwa było całkowicie różne po obu stronach granicy. Dla Polaków było oczywiste, że wszystkie kolekcje z Zakładu we Lwowie powinny teraz znaleźć się w granicach Polski. Z kolei strona ukraińska uznawała te gromadzone na miejscu zbiory za swoje. Przełamaniem impasu było powołanie w 1997 r. Międzyrządowej Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury Przemieszczonych bądź Utraconych w Czasie II wojny Światowej. W ramach jej prac została powołana specjalna podkomisja ds. Ossolineum. W 2003 r. podpisana została umowa o współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Na jej mocy obie instytucje zagwarantowały sobie wzajemny dostęp do zbiorów i rozpoczęła się konkretna współpraca. W 2006 r. zostało powołano Pełnomocnika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Współpraca ta zaowocowała m.in. wykonaniem prawie 5 milionów skanów rękopisów, czasopism i rysunków, które ułatwiły badaczom dostęp do ossolińskich źródeł. Dzisiaj obie strony nazywają zdigitalizowane kolekcje „historycznymi kolekcjami Ossolineum” i uznają je za wspólne dziedzictwo.
• słowa kluczowe
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka; Zakład Narodowy im. Ossolińskich; współpraca polsko-ukraińska; dziedzictwo kulturalne.

o dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, prof. SUM, Zakład Polityki Zdrowotnej, Katedra Polityki Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• tytuł wystąpienia:
Konflikty na tle narodowościowym w doświadczeniach uczelni medycznych w Polsce. Próba refleksji
• biogram
Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, prof. SUM. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002), gdzie w roku 2009 obronił doktorat zatytułowany „Kapitał społeczny jako czynnik warunkujący funkcjonowanie instytucji demokratycznych”. W roku 2017 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy zatytułowanej „Efekty oraz uwarunkowania funkcjonowania systemów zdrowotnych postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Od roku 2003 związany z Wydziałem Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie jako profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Polityki Zdrowia Publicznego i Zakładu Polityki Zdrowotnej. W latach 2017 – 2020 prodziekan Wydziału, obecnie – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu SUM. Naukowo zajmuje się funkcjonowaniem i reformami systemów ochrony zdrowia oraz politykami publicznymi wpływającymi na zdrowie. Członek licznych międzynarodowych zespołów badawczych, autor blisko 140 publikacji naukowych.
• ABSTRACT
Rosnące umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, w tym dynamiczny wzrost liczby studentów pochodzenia ukraińskiego, a także konieczność otwarcia się na zagranicznych kandydatów dyktowana się kryzysem demograficznym, powodują wzrost zainteresowania dotychczas pomijaną problematyką stosunków narodowościowych na polskich uczelniach. Procesy te są jednak również możliwym zarzewiem incydentów o charakterze ksenofobicznym. Z drugiej strony, to właśnie uczelnie wyższe, a medyczne w szczególności, z racji z założenia zglobalizowanego charakteru współczesnej nauki, wydają się być pierwszoplanową sceną mitygacji napięć na tle rasowym i narodowościowym, włączając te, które mają źródło historyczne. Praca jest próbą refleksji dotyczącej zjawisk ksenofobicznych w środowisku akademickim i studenckim w Polsce, a także uchwycenia skali problemu oraz oceny stosowanych przez uczelnie rozwiązań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
• słowa kluczowe
Ksenofobia; szkolnictwo wyższe; uczelnie medyczne.

o Prof. Svitlana Linda, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów
ON LINE

• tytuł wystąpienia
Doświadczenia Politechniki Lwowskiej w budowaniu współpracy między Ukrainą a Polską
• biogram
Svitlana Linda, dr hab. inż. arch., kierownik Katedry Designu i Podstaw Architektury Instytutu Architektury i Designu Politechniki Lwowskiej oraz dr hab. inż. arch. w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, doktora (2000); doktora habilitowany (2014). Zakres badań dotyczy zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem architektury i urbanistyki XIX-XX w. Jest stypendystką ÖAD, Kooperation TU Wien-TU Lemberg (Austria) (2003, 2007, 2014) i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (2017) oraz uczestniczką wielu staży dydaktyczno-naukowych w zagranicznych ośrodkach akademickich.
• ABSTRACT
Historia Politechniki Lwowskiej jest ściśle związana z historią Polski. Była to jedna z najstarszych szkół politechnicznych na ziemiach polskich, jej początki sięgają 1844 r. Po II wojnie światowej niemal wszyscy profesorowie i nauczyciele zostali zmuszeni do emigracji do Polski w ramach repatriacji. Zaangażowali się w tworzenie szkolnictwa politechnicznego w nowych okolicznościach. Nie bez powodu Politechnika Lwowska nazywana jest „matką polskich politechnik”. Szczególnie w dziedzinie architektury profesorowie lwowscy przyczynili się do powstania tego kierunku studiów we Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach, Gdańsku, a nawet częściowo w Warszawie. Dziś Politechnika Lwowska utrzymuje wielostronne kontakty z 78 uczelniami wyższymi w Polsce. Z 30 uczelniami podpisano ramowe umowy o współpracy. Instytut Architektury i Wzornictwa ściśle współpracuje z polskimi kolegami z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Łodzi i Opola. Są to warsztaty międzynarodowe, programy profesorów wizytujących, wymiany w ramach programów Erasmus, konferencje, plenery. To pozytywne doświadczenie powinno stać się solidnym fundamentem do dalszego rozwoju i wzmacniania naszych wzajemnych więzi.
• słowa kluczowe
Politechnika Lwowska; Instytut Architektury i Wzornictwa; współpraca międzynarodowa; wymiana studentów.[/vc_column_text]

W drugiej części obrad przewidziany jest PANEL: „Pamięć i tożsamość”. Jego nazwa została zaczerpnięta z tytułu ostatniej książki-wywiadu św. Jana Pawła II, której tematem jest człowiek – świadek wydarzeń XX wieku, poszukujący tożsamości i znaczenia słów „Ojczyzna”, „Naród”, „Europa”. Cel – poszukiwanie rozwiązania palących problemów w stosunkach polsko-ukraińskich przy zachowaniu pamięci własnej tożsamości narodowej.

• Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie

• biogram
Eliza Dzwonkiewicz (1976), Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie (2019-). Absolwentka Filologii Ukraińskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Podyplomowe Studia Wschodnie – Studium Europy Wschodniej UW. Studia menadżerskie – zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. kombatantów (2004-2006); członek zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (2006-2009). Wicedyrektor w Narodowym Centrum Kultury (2016-2019). Wieloletnia harcerka i instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

• Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym UKSW ON LINE

• biogram
Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (1958), kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym UKSW. Kapłan diecezji włocławskiej (1984). Od października 1998 r. pracuje na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, obecnie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej uzyskał w 2001 r. Od 2002 r. – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych. Prodziekan ds. naukowych na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2008-2010), prorektor ds. finansowych i naukowych (2010-2012). Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał 25 stycznia 2011 r. Jest autorem 10 książek, ponad 100 artykułów naukowych, wypromował 35 doktorów. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii naukowej Biblioteka Teologii Pastoralnej, i założycielem czasopisma naukowego Warszawskie Studia Pastoralne.

• o. Stanisław Kawa, OFMConv., przełożony Kustodii Świętego Krzyża w Ukrainie, wykładowca prawa kanonicznego w Instytucie Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie,

• biogram
O. dr Stanisław Kawa OFMConv. (1975), urodzony na Ukrainie, po święceniach kapłańskich w 2000 r. przez 8 lat pracował na misjach w Uzbekistanie. Doktorat z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2008-2014). Od 2014 r. pracuje na Ukrainie. Duszpasterz we Lwowie (2014-2017); wykładowca prawa kanonicznego w MWSD Archidiecezji Lwowskiej (2014-); notariusz Sadu Metropolitalnego Obrządku łacińskiego, (2014-2019); delegat prowincjała na Ukrainie (2017-2020); sędzia Sądu Metropolitalnego Obrządku łacińskiego (2014-); kustosz kustodii Świętego Krzyża oo. Franciszkanów konwentualnych na Ukrainie (2020-); przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na Ukrainie (2021-).

• o. dr Paweł Wyszkowski, OMI, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Kijowie, były przełożony Delegatury Misjonarzy Oblatów M.N. w Ukrainie ON LINE

• biogram
O. dr Paweł Wyszkowski (1975), urodzony w miasteczku Bar, w województwie winnickim na Ukrainie. Od 1992 roku jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od lipca 1999 r. pracował jako duszpasterz, misjonarz i formator na Ukrainie. Doktor teologii (Rzym 2006). Sekretarz w Nuncjaturze Apostolskiej na Ukrainie (2006-2011). Dyrektor Katolickiego Centrum Medialnego w Kijowie oraz rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Ukrainy (2005-2012). Inicjator powstania „Radio Maria” na Ukrainie, „Telewizji Wiekuistego Słowa” EWTN, a także wielu innych projektów, między innymi czasopism dla dzieci „Wodograj” i „Wodograjczyk”, filmu fabularnego: „Wierzyć” i inne. Superior Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie (2012-2021). Od 2022 r. proboszcz w parafii św. Mikołaja w Kijowie, gdzie zabiega o oddanie świątyni wiernym. Autor ponad 30 książek.

• ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku, UKSW

• biogram
Dominik Zamiatała, dr hab., prof. UKSW (1967), wykładowca w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w Warszawie. Zajmuje się najnowszą historią Polski, historią krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz dziejami Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

• red. Grzegorz Polak, dziennikarz, autor książek, realizator filmów dokumentalnych, działacz ekumeniczny, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

• biogram
Grzegorz Polak (1952), dziennikarz, działacz ekumeniczny, hagiograf, konferansjer koncertów muzycznych. Absolwent historii Kościoła w ATK. Pracował w następujących redakcjach: „Słowo Powszechne”, „Więź”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, „Gazeta Wyborcza”, Katolicka Agencja Informacyjna, Edipresse Polska, Religia tv. Jako jedyny dziennikarz relacjonował wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Autor bądź współautor ponad 30 książek, w tym reportaży ze wszystkich 104 pielgrzymek Jana Pawła II pt. „Niestrudzony pielgrzym miłości” oraz 6-tomowej „Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II”. Redaktor i współautor insertów do gazet o treści papieskiej i hagiograficznej w nakładzie 85 mln. egzemplarzy. Laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. Biskupa Jana Chrapka (2003) oraz nagrody TOTUS za upowszechnianie wiedzy o Janie Pawle II (2007). Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem 1994-1997. Obecnie stały felietonista tygodnika „Niedziela” oraz zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

PATRONAT HONOROWY:

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

ZREALIZOWANO DZIĘKI POMOCY:

 

===============================================================================================

Katedra Misjologii UKSW, Instytut Mazenodianum Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze,

zapraszają na sympozjum

O. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

OBRA, 18 kwietnia 2023 r.

Obraz zawierający tekst, osoba, mężczyzna, wewnątrz Opis wygenerowany automatycznie

wszystkie wystąpienia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQGvWRbxqWSIijxzGPgTInb2Ue3Wq2Xal

PROGRAM

Katedra Misjologii UKSW, Instytut Mazenodianum
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze,

zapraszają na sympozjum

PRO MEMORIA (1)

O. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI OBRA, 18 kwietnia 2023 r.

Msza św. 9.00

I blok 10.00-13.00 (w pamięci akademickiej -prowadzi o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW)

 • dr hab. Sławomir Pawłowski SAC (KUL), Ojciec Wacław Hryniewicz – ekumenista
 • dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński, Debata o nadziei powszechnego zbawienia
 • dr hab. prof. UAM Paweł Kiejkowski, Homo paschalis. Antropologia paschalna ojca Wacława Hryniewicza
 • prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), O. Prof. Wacław Hryniewicz – dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL
 • dr hab. prof. UAM Małgorzata Rybka, Językowy obraz relacji Boga i człowieka w poetyckich medytacjach o. Wacława Hryniewicza OMI
 • prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), Drogi polskiego teologa poszukującego
 • dr Adam Michałek SVD, o. Michał Studnik SVD, O. Hryniewicz i „Verbinum”

13.00-14.00 obiad

II blok 14.00-17.00 (we wspomnieniach oblatów) prowadzi o. dr Sebastian Łuszczki OMI (WSD Obra)

 • prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław), Teolog
 • prof. dr hab. Leon Nieścior OMI (UKSW), Bibliografia prac o. Wacława
 • dr hab. Marcin Wrzos OMI (Mazenodianum), Misjonarz nadziei w dialogu. Medytacje ekumeniczne na łamach „Misyjnych Dróg”
 • dr Marian Puchała OMI (Mazenodianum), Współbrat-profesor
 • Andrzej Madej OMI, Christos anesti [nagranie o. Paweł Gomulak OMI]
 • Jan Jarosz OMI, Ktoś taki
 • Mieczysław Hałaszko OMI, Kolega z podwórka
 • Stanisław Jankowicz OMI, Współbrat we wspólnocie
 • Lucjan Osiecki OMI, br. Krzysztof Fijałek OMI, W infirmerii
 • Adam Jończak OMI, Lubię jego myśl teologiczną

Podsumowanie

**********************************************************************************************************

Konferencje 2022

*****************************************************************

1. Rodzina w Afryce – Być wdową w Afryce – 9 czerwca 2022 – UKSW

Program konferencji – pobierz

 

 

konferencje ..... konferencje .....konferencje ..... konferencje .....konferencje ..... konferencje .....

2. Stare kultury i nowe wyzwania w kontekście wolności religijnej – 26 września 2022 r. – Święty Krzyż

Program konferencji – pobierz

 

 

****************************************************************************************************************************************